Verkoopvoorwaarden

VERKOOPVOORWAARDEN

Artikel 1 : CHAMP D'APPLICATIE

Vins du monde et d'ailleurs SAS (hierna gezamenlijk de "Verkoper") heeft een e-commerceservice opgezet die beschikbaar is op internet op het volgende adres: www.vinsdumondeetdailleurs.fr  (hierna de "Site") bestemd voor consumentenklanten (hierna de "Klant(en)"), d.w.z. elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die niet binnen het kader van zijn commerciële, industriële, ambachtelijke of liberale activiteit vallen.

Artikel 2: AANVAARDING VAN DEZE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Bij gebrek aan specifieke bepalingen en schriftelijk overeengekomen tussen de partijen, zijn alle bestellingen die op de Site worden geplaatst automatisch onderworpen aan deze algemene verkoopvoorwaarden, die prevaleren boven elk ander document, zoals prospectussen, pers, catalogi of e-mailing. door de Verkoper, die slechts een indicatieve waarde hebben.

Elk gebruik van de Site en/of het plaatsen van een bestelling houdt in dat men vooraf al deze algemene verkoopvoorwaarden heeft geraadpleegd en aanvaard.

Wines of the world and else SAS behoudt zich het recht voor om deze algemene verkoopvoorwaarden op elk moment aan te passen of te wijzigen. In geval van wijziging zijn de algemene verkoopvoorwaarden die van kracht zijn op de dag van de bestelling van toepassing op elke bestelling.

 

Artikel 3 : AANBIEDINGEN / PRIJZEN / BESTELLINGEN

Al onze wijnaanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt, met uitzondering van acties, speciale aanbiedingen en geschenken. De prijzen zijn uitgedrukt in euro, alle taksen inbegrepen. Gezien de zeldzame of speculatieve aard van bepaalde producten, behouden wij ons het recht voor om beperkingen toe te passen op de beschikbare hoeveelheden, of zelfs om een bestelling te weigeren of te annuleren die een duidelijk abnormaal karakter vertoont.
Cadeaubonnen zijn 1 jaar geldig en zijn geldig op de hele site.
Onze aanbiedingen zijn uitsluitend voorbehouden aan consumentenklanten, en in geen geval aan professionele wederverkopers. Bestellingen worden bevestigd door verzending van de factuur, maar zijn pas definitief na ontvangst van de volledige betaling van de prijs van de goederen.

 

Artikel 4 : BETALINGSVOORWAARDEN

De betaling voor goederen wordt volledig gedaan bij het bestellen.

Artikel 5: LEVERING

BEZORGINGSVERTRAGING :

Onze levertijd is normaal gesproken 1-2 werkdagen.

UPS Access Point levertijden zijn 2 tot 3 werkdagen; die van Mondial Relay zijn 3 tot 5 werkdagen.
Thuisbezorgtijden zijn 1 tot 3 werkdagen.
Deze deadlines brengen niet onze verantwoordelijkheid met zich mee, maar alleen die van de vervoerders. Eveneens kan overschrijding van de levertijd geen aanleiding geven tot schadevergoeding.

In het zeer onwaarschijnlijke geval dat elementen buiten onze controle de periode langer dan 30 dagen verlengen, kan hij binnen 5 werkdagen een terugbetaling krijgen door een e-mail te sturen naar contact@vinsdumondeetdailleurs.fr.

KOSTEN VAN VERVOER:

Transportmogelijkheden en bijbehorende kosten zijn zichtbaar door op de link te klikkenverzendkostenaanwezig op elke productpagina en in het winkelmandje.

COUT-VERZEKERING:

Het garandeert terugbetaling binnen 20 werkdagen na aankoop in geval van breuk, verlies of diefstal van het pakket. Verzekeringskosten zijn inbegrepen in de transportkosten. Voor de exacte voorwaarden van de verzekering, zie het hoofdstuk "verzendbeleid"

ONTVANGST VAN GOEDEREN:

De goederen reizen onder dekking van de geldende transportregelgeving. Voor het beheer van een geschil (breuk, ontbrekende items, schade) moeten de reserveringen nauwkeurig, gekarakteriseerd en gestipuleerd zijnop het vervoersdocumentop het moment van aflevering en direct per e-mail aan ons worden gemeld (24 uur) zodat wij dit binnen 3 dagen na ontvangst door LR kunnen melden aan de vervoerder. Zonder dit rapport kan de verzekering niet spelen, ook niet als deze is afgesloten.

Aandacht ! :Formules van het type "onder voorbehoud van uitpakken" zijn ongeldig.

BEZORGADRES :

Controleer of de leveringsgegevens nauwkeurig en nauwkeurig zijn, geef indien mogelijk het telefoonnummer of de telefoonnummers aan waarop u bereikbaar bent.

Artikel 6 : HERROEPINGSPERIODE

U heeft het recht om dit contract zonder opgaaf van redenen te herroepenperiode van veertien dagen. De herroepingstermijn verstrijkt veertien dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit krijgt. De Klant kan ook, op zijn uitdrukkelijk schriftelijk verzoek, zijn herroepingsrecht uitoefenen bij het sluiten van het contract. Indien het een overeenkomst betreft met betrekking tot meerdere goederen die in één bestelling zijn besteld en deze goederen afzonderlijk worden geleverd, verstrijkt de termijn veertien dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde, niet de vervoerder, fysiek bezit van het laatste goed.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld per post of e-mail) op de volgende coördinaten: Vins du Monde et d elders SAS , 23 chemin des combes, 69370 Saint Didier au Mont d'or;  E-mail : contact@vinsdumondeetdailleurs.fr

Om de herroepingstermijn te respecteren, volstaat het dat u uw mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verstuurt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van terugtrekking: In het geval dat u dit contract herroept, zullen wij u alle van u ontvangen betalingen terugbetalen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die het gevolg zijn van het feit dat u, indien van toepassing, een andere leveringsmethode hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkopere standaard leveringsmethode) onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om dit contract te herroepen. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk instemt met een ander betaalmiddel; de gekozen wijze van terugbetaling brengt in ieder geval voor u geen kosten met zich mee. We mogen wachten met terugbetaling totdat we de goederen hebben ontvangen of totdat u een bewijs van verzending van de goederen heeft overlegd, afhankelijk van welke datum het eerst valt.

U moet de goederen zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan veertien dagen nadat u ons uw beslissing om terugtrekken uit dit contract. Deze termijn wordt geacht te zijn gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de periode van veertien dagen is verstreken.

U zult de directe kosten van het terugzenden van de goederen moeten dragen (een vast tarief van 15 euro exclusief belasting, plus een gemiddelde van 2,5 euro exclusief belasting per fles voor Europees Frankrijk).

De aansprakelijkheid van de Klant wordt enkel aangegaan met betrekking tot de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van andere manipulaties dan die nodig zijn om de aard, de kenmerken en de goede werking van deze goederen vast te stellen.

Artikel 7: BEHOUD VAN DE ORGANOLEPTISCHE KWALITEITEN VAN WIJN

  • Mignonehoofden:

Het behoud van de organoleptische eigenschappen van de wijn wordt gegarandeerd gedurende 7 dagen na verpakking. Deze conditionering vindt plaats op de dag van verzending. De aangeboden transportmiddelen maken levering binnen 48-96 uur mogelijk. Hierdoor zijn de organoleptische eigenschappen gegarandeerd gedurende 48 uur vanaf de datum van ontvangst van de mignonettes. Als u tijdens uw proeverij denkt dat de organoleptische eigenschappen zijn aangetast, stuur dan onmiddellijk een e-mail naar contact@vinsdumondeetdailleurs.fr.

De datum van verzending van de e-mail is authentiek om te bepalen of de proeverij binnen 48 uur na ontvangst heeft plaatsgevonden. Als dit het geval is, sturen wij u op onze kosten onverwijld een vervangende minfo.

  • Gekurkte flessen:

De verantwoordelijkheid voor flessen met kurk ligt bij het eigendom (of de handelaar) die is aangewezen als de bottelaar. In geval van kurkgeur is de procedure als volgt: stuur de fles (vol of bijna vol) en de originele kurk naar ons terug met een begeleidende brief waarin de aankoop bij ons bedrijf wordt vermeld. Na ontvangst sturen we de klacht naar de betreffende woning (of handelaar), die de aanvraag zal beoordelen en zal beslissen of deze al dan niet wordt vervangen. Zodra we het antwoord hebben ontvangen, laten we het u weten en in het geval van een positieve beslissing gaan we over tot de vervanging die ons door de woning (of dealer) wordt aangeboden.

Artikel 8: Bescherming van minderjarigen

Overeenkomstig artikel L. 3342-1 van de Volksgezondheidswet is de verkoop van alcoholische dranken aan minderjarigen verboden. De Klant verklaart en verbindt zich ertoe 18 jaar oud te zijn op de datum van de bestelling.

Artikel 9: Gezondheidswaarschuwing

Alcoholmisbruik is gevaarlijk voor je gezondheid, consumeer met mate.

Artikel 10: Beeldmateriaal

De foto's die op de site verschijnen, worden meegedeeld voor illustratieve doeleinden en zonder contractuele waarde. We nodigen u uit om de beschrijving van elk product te raadplegen om de precieze kenmerken ervan te ontdekken.

Artikel 11: Bescherming van bestanden en intellectueel eigendom

Alle inhoud op deze site (tekst, afbeeldingen, foto's, afbeeldingen, logo's, pictogrammen) is auteursrechtelijk beschermd. Elk gebruik of elke reproductie, zelfs gedeeltelijk, van de Site of de inhoud ervan is ten strengste verboden, behalve met de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

Artikel 12: Privacybeleid en cookiebeheer

Raadpleeg onze pagina gewijd aan dit onderwerp

Artikel 13: Minnelijke regeling van geschillen

In geval van problemen bij de toepassing van deze algemene verkoopvoorwaarden, nodigen wij u uit om een minnelijke schikking te zoeken door eerst contact op te nemen met onze Klantenservice. In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L 611-1 en R 612-1 e.v. van het consumentenwetboek betreffende de minnelijke schikking van geschillen, als u een schriftelijke klacht hebt ingediend bij de professional en u geen tevredenheid of een antwoord hebt gekregen binnen twee maanden kunt u uw klacht kosteloos voorleggen aan de consumentenbemiddelaar. De bemiddelaar moet binnen maximaal één jaar na de eerste klacht worden gecontacteerd. De bemiddelaar is MEDIATION-NET. Het kan direct online worden ingevoerd op het volgende adres:www.mediation-net-consommation.com- of per post MEDIATION-NET - 34, rue des Épinettes - 75017 PARIJS

Artikel 14:  Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht. Indien één van de clausules van deze algemene verkoopvoorwaarden nietig is, kan dit op geen enkele wijze de geldigheid en naleving van deze algemene verkoopvoorwaarden aantasten. In het geval van een geschil dat ontstaat naar aanleiding van of in verband met het plaatsen of uitvoeren van een bestelling, zal de bevoegde Franse rechtbank worden aangewezen volgens de regels van het gemene recht.