Verzendingsovereenkomst

 

van toepassing vanaf 01/01/2021

ARTIKEL 1: VOORWERP

Het doel van dit verzendbeleid is om de voorwaarden te definiëren die van toepassing zijn op de verzending van een Product naar de Klant door de Uitgever.

ARTIKEL 2. PARTIJEN

Dit verzendbeleid is van toepassing tussen Wijnen van over de hele wereld en eldersSAS, kapitaal sociaal: 1 000 €, geregistreerd bij de RCS van Lyon in Frankrijk de 11/01/2023, onder het nummer 947 970 927, maatschappelijke zetel: 23 chemin des combes, 69370 Saint Didier au Mont d'or, Frankrijk, telefoon: +33 6 71 94 08 19, e-mailen: Contact@vinsdumondeetdailleurs.fr, Intracommunautair btw-nummer : FR57947970927, hierna "de Uitgever" en elke natuurlijke of rechtspersoon, privaatrecht of publiekrecht, geregistreerd op de Site om een Product te kopen, hierna "de Klant".

 

ARTIKEL 3. DEFINITIES

« Cliënt» : elke natuurlijke of rechtspersoon, privaatrechtelijk of publiekrechtelijk, geregistreerd op de Site.

« Site-inhoud » : elementen van welke aard dan ook gepubliceerd op de Site, al dan niet beschermd door intellectuele eigendomsrechten, zoals teksten, afbeeldingen, ontwerpen, presentaties, video's, diagrammen, structuren, databanken of software.

« De bewerker » : AUXIME/Wijnen uit de hele wereld en elders, SAS genomen in zijn hoedanigheid van uitgever van de Site.

« internetgebruiker » : elke natuurlijke of rechtspersoon, privaatrechtelijk of publiekrechtelijk, die verbinding maakt met de Site.

« Product » : eigendom van welke aard dan ook verkocht op de site door de uitgever aan klanten.

« Site» : website toegankelijk via URL vinsdumondeetdailleurs.fr, evenals gerelateerde subsites, mirror-sites, portals en URL-variaties.

ARTIKEL 4. KAMP D'APPLICATIE

De site is open en gratis voor alle internetgebruikers. Surfen op de Site impliceert aanvaarding door elke internetgebruiker van dit verzendbeleid. De eenvoudige verbinding met de Site, op welke manier dan ook, met name via een robot of een browser, impliceert de volledige aanvaarding van dit verzendbeleid. Bij registratie op de Site wordt deze aanvaarding bevestigd door het overeenkomstige vakje aan te vinken.

De internetgebruiker erkent door hetzelfde feit dat hij ze volledig heeft gelezen en zonder enige beperking aanvaardt.

Het aanvinken van voornoemd vakje wordt geacht dezelfde waarde te hebben als een handgeschreven handtekening van de internetgebruiker. De internetgebruiker erkent de bewijskracht van de automatische registratiesystemen van de Uitgever en doet, behoudens tegenbewijs, afstand van het recht om ze te betwisten in geval van een geschil.

Dit verzendbeleid is van toepassing op de betrekkingen tussen de partijen met uitsluiting van alle andere voorwaarden, en in het bijzonder die van de internetgebruiker.

Aanvaarding van dit verzendbeleid veronderstelt van de kant van internetgebruikers dat ze hiervoor de nodige rechtsbevoegdheid hebben, of bij gebreke daarvan, dat ze de toestemming hebben van een voogd of curator als ze onbekwaam zijn, van hun wettelijke vertegenwoordiger als ze minderjarig zijn, of dat zij een volmacht hebben als zij optreden namens een rechtspersoon.

ARTIKEL 5. LEVERING

5.1. Transportkosten

De kosten van levering of terbeschikkingstelling worden in ieder geval vóór elke betaling aan de klant meegedeeld en hebben alleen betrekking op leveringen in Europees Frankrijk, met inbegrip van Corsica, in België, in Nederland, op het vasteland van Spanje, in Portugal, in Italië, Duitsland , Oostenrijk, Ierland. Voor elke andere plaats van levering is het aan de Klant om contact op te nemen met de klantenservice.

De op de Site vermelde leveringskosten zijn inclusief verpakking, in euro, alle taksen inbegrepen en zijn de enige die van kracht zijn.

De bezorgkosten zijn hieronder ter indicatie aangegeven, de tarieven van de vervoerders, in de tijd naar boven en naar beneden variërend. Alleen de prijzen die worden weergegeven op het moment van afrekenen zijn authentiek.

FRANKRIJK:

  Bezorgkosten  Methode vervoerder
2,65 € tot 100 gram Brief volgde De latere
4,8 € van 101 tot 250 gram Brief volgde De latere
7 € van 251 tot 500 gram Brief volgde De latere
9,9 € van 501 tot 739 gram Brief volgde De latere
3,27 € tot 500 gram Relais punt Mondiaal relais
4,69 € van 501 tot 2000 gram (1 fles) Relais punt Mondiaal relais
5,13 € van 2 tot 4 kg (2 flessen) Relais punt Mondiaal relais
8,85 € van 4 tot 6 kg (3 flessen) Relais punt Mondiaal relais
5.93 € tot 10 kg (voor dozen of tot 4 of 5 flessen) Relais punt UPS-toegangspunt
9,37 € van 10 tot 20 kg (tot 11 flessen) Relais punt UPS-toegangspunt
9.15 € voor dozen Thuisbezorging 48 uur Colissimo zonder handtekening
Van € 8,74 tot € 11,7 (1 tot 6 flessen) Thuisbezorging 48 uur UPS

BELGIË, NEDERLAND, VASTELAND SPANJE, PORTUGAL, ITALIË, DUITSLAND, OOSTENRIJK, IERLAND:

12,5 € voor 6 miniaturen 72 uur thuisbezorgd UPS
12,5 € voor 1 fles 72 uur thuisbezorgd UPS
14,5 € voor 2 of 3 flessen 72 uur thuisbezorgd UPS
17,5 € voor 4 of 5 flessen 72 uur thuisbezorgd UPS
20 € voor 6 flessen 72 uur thuisbezorgd UPS

BULGARIJE, KROATIË, CYPRUS, TSJECHIË, DENEMARKEN, ESTLAND, FINLAND, GRIEKENLAND, HONGARIJE, LETLAND, LITOUWEN, LUXEMBURG, MALTA, POLEN, ROEMENIË, SLOWAKIJE, SLOVENIË, ZWEDEN

Tarieven voor deze landen worden berekend bij het afrekenen. Levering is mogelijk.

5.2. Aflevertijd

Bestellingen worden bezorgd door Mondial Relay, UPS, UPS Access Point met een vertraging van 4 werkdagen vanaf de volledige ontvangst van de prijs door de Uitgever.

Bepaalde producten of bepaalde bestelhoeveelheden kunnen toch een langere levertijd rechtvaardigen dan 4 open dagen. Het zal uitdrukkelijk onder de aandacht van de Klant worden gebracht tijdens de validatie van de bestelling.

5.3. Beschadigd pakket

In geval van levering van een duidelijk en zichtbaar beschadigd pakket, is het aan de Klant om dit te weigeren om te kunnen genieten van de garantie die wordt geboden door de vervoerder. De klant moet de verkoper ook onverwijld op de hoogte stellen, zodat de kapotte flessen worden terugbetaald of, voor zover de wijnen nog beschikbaar zijn, de vervangende flessen worden voorbereid en verzonden na ontvangst van het beschadigde retourpakket. Opgemerkt moet worden dat als de etiketten van een fles in de verpakking zijn vervuild door het breken van een andere fles in de verpakking, de fles niet zal worden vervangen, maar een tegoed van 20% van de waarde van de fles zal worden gegeven aan de klant, na het verzenden van foto's waarop het vervuilde label te zien is. In dat geval zijn de hierboven in deze algemene voorwaarden vermelde levertijden niet meer van toepassing.

5.4. Eigendomsvoorbehoud - risico-overgang

Eigendom van de geleverde Producten is voorbehouden aan de Uitgever totdat de Producten aan de Klant zijn geleverd, niettegenstaande enig andersluidend beding, tenzij partijen stipt en uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen om van dit beding af te zien.

De Klant draagt de risico's met betrekking tot de Producten vanaf het moment van de bestelling. Gedurende de gehele duur van het eigendomsvoorbehoud dient de Klant de aan de Uitgever toebehorende Producten op eigen kosten te verzekeren tegen alle schade die mocht ontstaan en dit op eerste verzoek aan de Uitgever te verantwoorden.

ARTIKEL 6. BEPALINGEN FINALES

6.1. Toepasselijk recht

Dit verzendbeleid is onderworpen aan de toepassing van het Franse recht.

6.2. Wijzigingen in dit verzendbeleid

Dit verzendbeleid kan te allen tijde door de Uitgever worden gewijzigd. Het verzendingsbeleid dat van toepassing is op de Klant is het beleid dat van kracht is op de dag van zijn bestelling of zijn verbinding met deze Site, waarbij elke nieuwe verbinding met de persoonlijke ruimte de aanvaarding inhoudt, indien van toepassing, van het nieuwe verzendingsbeleid.

6.3. Geschillen

Krachtens verordening nr. 2015-1033 van 20 augustus 2015 moeten alle geschillen met een consument-klant die kunnen ontstaan in het kader van de uitvoering van deze algemene voorwaarden en waarvan de oplossing niet kon worden gevonden vóór het minnelijke akkoord tussen de partijen, worden ingediend bij Medicys: www.medicys.fr.

Bovendien wordt de Consument Klant geïnformeerd over het bestaan van het platform voor online geschillenbeslechting, dat toegankelijk is op het volgende URL-adres: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

Elk geschil met betrekking tot of in verband met dit contract zal worden beslecht door arbitrage in overeenstemming met de regels van het Digitaal Instituut voor Arbitrage en Mediation: www.fast-arbitre.com.

6.4. Heelheid

De nietigheid van een van de clausules van dit contract heeft niet de nietigheid tot gevolg van de andere clausules van het contract of van het contract in zijn geheel, die hun volledige werking en reikwijdte behouden. Partijen dienen in dat geval, voor zover mogelijk, de geannuleerde bepaling te vervangen door een geldige bepaling die beantwoordt aan de geest en het doel van deze aanbiedingen.

6.5. Niet-vrijstelling

Het niet uitoefenen door de Uitgever van de rechten die hem door heden worden erkend, kan geenszins worden geïnterpreteerd als een afstand om deze rechten te doen gelden.

6.6. Talen van dit verzendbeleid

Dit verzendbeleid wordt aangeboden in het Frans.

6.7. Oneerlijke voorwaarden

De bepalingen van dit verzendbeleid zijn van toepassing onder voorbehoud van naleving van de dwingende bepalingen van de Consumentenwet inzake oneerlijke bedingen in contracten gesloten tussen een professional en een consument.