Verzendingsovereenkomst

 

van toepassing vanaf 01/01/2021

ARTIKEL 1: OBJECT

Het doel van dit verzendbeleid is om de voorwaarden te definiëren die van toepassing zijn op de verzending van een Product naar de Klant door de Uitgever.

ARTIKEL 2. PARTIJEN

Dit verzendbeleid is van toepassing tussen AUXIME / Wijnen van over de hele wereld en elders, SAS, aandelenkapitaal: 50 000 €, geregistreerd bij de RCS van Lyon in Frankrijk de 08/03/1996, onder het nummer 404 328 510, het hoofdkantoor : 9 Quai Jean Moulin, Frankrijk, telefoon: +33 6 71 94 08 19, E-mail: Contact@vinsdumondeetdailleurs.fr, Intracommunautair btw-nummer: FR57404328510, hierna "de uitgever" en elke natuurlijke of wettelijke persoon van privaat- of publiekrecht, geregistreerd op de site om een product te kopen, hierna "de klant".

 

ARTIKEL 3. DEFINITIES

« Klant »: Elke natuurlijke of rechtspersoon van privaat- of publiekrecht, geregistreerd op de Site.

« Site-inhoud » : elementen van welke aard dan ook die op de site worden gepubliceerd, al dan niet beschermd door intellectuele eigendomsrechten, zoals teksten, afbeeldingen, ontwerpen, presentaties, video's, diagrammen, structuren, databases of software. 

« De bewerker » : AUXIME / Wijnen van over de hele wereld en elders, SAS genomen in zijn hoedanigheid van uitgever van de site.

« Internetgebruiker »: Elke natuurlijke of juridische persoon van privaat- of publiekrecht die verbinding maakt met de site.

« Product ": Goederen van welke aard dan ook die op de site door de uitgever aan klanten worden verkocht.

« Site ": Website toegankelijk via URL vinsdumondeetdailleurs.fr, evenals gerelateerde subsites, mirrorsites, portals en URL-variaties.

ARTIKEL 4. TOEPASSINGSGEBIED

De site is open en gratis voor alle internetgebruikers. Het browsen op de site veronderstelt acceptatie door alle internetgebruikers van dit verzendbeleid. De eenvoudige verbinding met de Site, op welke manier dan ook, in het bijzonder door middel van een robot of een browser, impliceert de volledige aanvaarding van dit verzendbeleid. Bij het registreren op de site wordt deze aanvaarding bevestigd door het overeenkomstige vakje aan te vinken.

De internetgebruiker erkent door hetzelfde feit dat hij er volledig kennis van heeft genomen en ze zonder beperking accepteert. 

Het aanvinken van het bovengenoemde vakje wordt geacht dezelfde waarde te hebben als een handgeschreven handtekening van de internetgebruiker. De internetgebruiker erkent de bewijskracht van de automatische registratiesystemen van de uitgever en, behoudens tegenbewijs, ziet hij af van het recht om deze aan te vechten in geval van betwisting.

Dit verzendbeleid is van toepassing op de relaties tussen de partijen met uitsluiting van alle andere voorwaarden, en in het bijzonder die van de internetgebruiker.

Aanvaarding van dit verzendbeleid veronderstelt van de kant van de internetgebruikers dat ze hiervoor de nodige wettelijke bekwaamheid hebben, of, bij gebreke daarvan, dat ze de toestemming hebben van een tutor of curator. als ze minderjarig zijn, zijn ze niet in staat hun wettelijke vertegenwoordiger te zijn, of hebben ze een mandaat als ze optreden namens een rechtspersoon.

ARTIKEL 5. LEVERING 

5.1. Transportkosten

De leverings- of leveringskosten worden in ieder geval vóór elke betaling aan de klant meegedeeld en hebben alleen betrekking op leveringen op het vasteland van Frankrijk, inclusief Corsica, in België, in Nederland, op het vasteland van Spanje, in Portugal, in Italië, Duitsland, Oostenrijk, Ierland. Voor elke andere plaats van levering is het aan de klant om contact op te nemen met de klantenservice.

De leveringskosten vermeld op de Site zijn inclusief verpakking, in euro's, alle belastingen inbegrepen en zijn de enige die van kracht zijn.

De bezorgkosten worden hieronder louter ter informatie aangegeven:

FRANKRIJK:

  Bezorgkosten  Methode Vervoerder
€ 2,65 voor 3 vinottes Brief volgde Het postkantoor
€ 4,8 voor 6 vinottes Brief volgde Het postkantoor
€ 3,56 voor 3 of 6 vinottes  Relaispunt  Mondial Relay
€ 6,60 voor 1 fles Relaispunt Mondial Relay
€ 9,9 voor 2 flessen Relaispunt Mondial Relay
11 € voor 3 flessen Relaispunt Mondial Relay
9 € voor 2 of 3 flessen Relaispunt UPS-toegangspunt
€ 11,5 voor 4, 5 of 6 flessen Relaispunt UPS-toegangspunt
€ 9,9 voor 1 fles Levering aan huis binnen 48 uur UPS
12 € voor 2 flessen Levering aan huis binnen 48 uur UPS
14 € voor 3 flessen Levering aan huis binnen 48 uur UPS
16 € voor 4 flessen Levering aan huis binnen 48 uur UPS
18 € voor 5 flessen Levering aan huis binnen 48 uur UPS
20 € voor 6 flessen Levering aan huis binnen 48 uur UPS

BELGIË, NEDERLAND, CONTINENTAAL SPANJE, PORTUGAL, ITALIË, DUITSLAND, OOSTENRIJK, IERLAND:

€ 12,5 voor 6 vinottes Levering aan huis binnen 72 uur UPS
€ 12,5 voor 1 fles Levering aan huis binnen 72 uur UPS
14,5 € voor 2 of 3 flessen Levering aan huis binnen 72 uur UPS
€ 17,5 voor 4 of 5 flessen Levering aan huis binnen 72 uur UPS
20 € voor 6 flessen Levering aan huis binnen 72 uur UPS

5.2. Aflevertijd

Bestellingen worden geleverd door Mondial Relay, UPS, UPS Access Point met een vertraging van 4 werkdagen vanaf de perfecte ontvangst van de prijs door de uitgever.

Bepaalde producten of bepaalde bestelvolumes kunnen desalniettemin een levertijd van meer dan rechtvaardigen 4 open dagen. Dit wordt uitdrukkelijk vermeld ter attentie van de Klant bij het bevestigen van de bestelling.

5.3. Beschadigd pakket

In geval van levering van een duidelijk en zichtbaar beschadigd pakket, is het de verantwoordelijkheid van de Klant om het te weigeren om te genieten van de garantie die door de vervoerder wordt geboden. De klant moet ook de verkoper onverwijld op de hoogte brengen, zodat een nieuw pakket voor hem kan worden voorbereid en vervolgens na ontvangst van het beschadigde pakket in ruil daarvoor kan worden verzonden. In dat geval zijn de levertijden die hierboven in deze algemene voorwaarden zijn vermeld, niet langer van toepassing.

5.4. Eigendomsvoorbehoud - risico-overgang

De eigendom van de geleverde Producten berust bij de Uitgever tot aan de levering van de Producten aan de Klant, behoudens andersluidende clausule, tenzij partijen stipt en uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen om deze clausule opzij te zetten.

De klant draagt de risico's met betrekking tot de producten vanaf het moment van de bestelling. Gedurende het eigendomsvoorbehoud dient de Klant de Producten van de Uitgever op eigen kosten te verzekeren tegen eventueel optredende schade en deze op eerste verzoek aan de Uitgever te verantwoorden.

ARTIKEL 6. SLOTBEPALINGEN

6.1. Toepasselijk recht

Dit verzendbeleid is onderworpen aan de toepassing van de Franse wetgeving.

6.2. Wijzigingen in dit verzendbeleid

Dit verzendbeleid kan op elk moment door de uitgever worden gewijzigd. Het verzendbeleid dat van toepassing is op de klant is dat van kracht op de dag van hun bestelling of van hun verbinding met deze site, elke nieuwe verbinding met het persoonlijke gebied impliceert, indien van toepassing, aanvaarding van het nieuwe verzendbeleid. 

6.3. Geschillen

Krachtens de ordonnantie nr. 2015-1033 van 20 augustus 2015 zijn alle geschillen met een consumentklant die zouden kunnen ontstaan in het kader van de uitvoering van deze algemene voorwaarden en waarvoor de oplossing niet kon worden gevonden voorafgaand aan de minnelijke overeenkomst tussen partijen moet worden voorgelegd aan Medicys: www.medicys.fr.

Bovendien wordt de Consumentencliënt op de hoogte gebracht van het bestaan van het platform voor online geschillenbeslechting, toegankelijk via het volgende URL-adres: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

Elk geschil met betrekking tot of in verband met dit contract zal worden beslecht door middel van arbitrage in overeenstemming met de voorschriften van het Digital Arbitration and Mediation Institute: www.fast-arbitre.com.

6.4. Geheel

De nietigheid van een van de clausules van dit contract betekent niet de nietigheid van de andere clausules van het contract of van het contract in zijn geheel, die hun volledige werking en draagwijdte behouden. Partijen dienen in dat geval de vervallen bepaling zoveel mogelijk te vervangen door een geldige bepaling die overeenstemt met de geest en het doel ervan.

6.5. Geen verklaring van afstand

De afwezigheid van uitoefening door de Uitgever van de rechten die hem door deze geschenken worden erkend, mag in geen geval worden geïnterpreteerd als een afstand doen van het doen gelden van die rechten.

6.6. Talen van dit verzendbeleid

Dit verzendbeleid is beschikbaar in het Frans.

6.7. Oneerlijke voorwaarden

De bepalingen van dit verzendbeleid zijn van toepassing onder voorbehoud van naleving van de dwingende bepalingen van de consumentenwet betreffende oneerlijke bedingen in overeenkomsten tussen een professional en een consument.