privacybeleid

 

Laatst geupdate op 02/11/2020.

PREAMBULE

In dit privacybeleid leest u hoe u dit doet AUXIME / Wijnen van over de hele wereld en elders gebruikt en beschermt de informatie die u ons verstrekt wanneer u deze site gebruikt die toegankelijk is via de volgende URL: vinsdumondeetdailleurs.fr (hierna de "Site").

Houd er rekening mee dat dit privacybeleid te allen tijde kan worden gewijzigd of aangevuld door AUXIME / Wijnen van over de hele wereld en elders, in het bijzonder om te voldoen aan juridische of technologische ontwikkelingen. In dat geval wordt de datum van de update duidelijk bovenaan dit beleid vermeld. Deze wijzigingen zijn bindend voor de gebruiker zodra deze op de hoogte is gebracht van de update van het bijgewerkte privacybeleid en deze heeft geaccepteerd. 

ARTIKEL 1. PARTIJEN

Dit privacybeleid is van toepassing tussen de uitgever van de site, hierna " de bewerker ", En elke persoon die verbinding maakt met de site, hierna" de gebruiker ».

ARTIKEL 2. DEFINITIES

« Site-inhoud » : elementen van welke aard dan ook die op de site worden gepubliceerd, al dan niet beschermd door intellectuele eigendomsrechten, zoals teksten, afbeeldingen, ontwerpen, presentaties, video's, diagrammen, structuren, databases of software.

« Editor » : AUXIME / Wijnen van over de hele wereld en elders, SAS genomen in zijn hoedanigheid van uitgever van de site.

"Gebruiker" : elke persoon die verbinding maakt met de site.

"Site" : website toegankelijk via URL vinsdumondeetdailleurs.fr, evenals gerelateerde subsites, mirrorsites, portals en URL-variaties.

ARTIKEL 3. TOEPASSINGSGEBIED

Dit privacybeleid is van toepassing op alle gebruikers. Als u op "Ik ga akkoord" klikt bij het registreren op de site, betekent dit dat u deze volledig accepteert. Evenzo bevestigt het klikken op "Ik ga akkoord" in de informatiebanner met betrekking tot cookies die op de Site wordt weergegeven, uw acceptatie, terwijl u de cookies kunt aanpassen die wel of niet op u zullen worden toegepast. Op dezelfde manier erkent u dat u ze volledig hebt begrepen en zonder beperking hebt aanvaard.

De gebruiker erkent de bewijskracht van de automatische registratiesystemen van de uitgever en, behoudens tegenbewijs, doet hij afstand van het recht om deze te betwisten in geval van betwisting.

Aanvaarding van dit privacybeleid veronderstelt dat Gebruikers hiervoor de nodige wettelijke bekwaamheid hebben of dat ze minstens 16 jaar oud zijn, of, bij gebreke daarvan, dat ze de toestemming hebben van een voogd of curator als ze niet in staat zijn, van hun wettelijke vertegenwoordiger als ze jonger zijn dan 16 jaar, of ze hebben een mandaat als ze handelen namens een rechtspersoon.

ARTIKEL 4. PERSOONSGEGEVENS

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aangenomen door het Europees Parlement op 14 april 2016 en met de geldende nationale wetgeving, verstrekt de uitgever u de volgende informatie:

4.1. Identiteit van de verantwoordelijke

De persoon die verantwoordelijk is voor het verzamelen en verwerken van gegevens op de site is AUXIME / Wijnen van over de hele wereld en elders, SAS, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd 9 Quai Jean Moulin, 69001 Lyon, Siret 404 328 510.

4.2. Gegevensverzameling door de uitgever

4.2.1. Verzamelde data
4.2.1.1 Gegevens verzameld tijdens het browsen op de site

Wanneer u door de site bladert, gaat u ermee akkoord dat de uitgever informatie verzamelt met betrekking tot: de inhoud die u bekijkt en waarop u klikt; Demografische data; het gebruikte apparaat en zijn softwareomgeving; jouw locatie; uw verbindingsgegevens (dienstregelingen, IP-adres, enz.).

4.2.1.2. Gegevens verzameld tijdens het gebruik van het contactformulier of het e-mailadres voor contact

Het gebruik van het contactformulier of het contact-e-mailadres door de Gebruiker impliceert het verzamelen door de Uitgever van de volgende persoonlijke gegevens: naam, voornaam, e-mailadres *, telefoonnummer.

Voor het gebruik van het contactformulier zijn persoonsgegevens vereist, gevolgd door een asterisk. Gebruikers die niet de informatie willen verstrekken die nodig is om het contactformulier te gebruiken, kunnen niet rechtstreeks vanaf de site een bericht naar de uitgever sturen.

4.2.1.3. Gegevens verzameld tijdens registratie op de site

Het gebruik van het registratieformulier door de Gebruiker impliceert het verzamelen door de Uitgever van de volgende persoonsgegevens: naam *, voornaam *, postadres *, e-mailadres *, geboortedatum, telefoonnummer. 

Persoonlijke gegevens gevolgd door een asterisk zijn vereist voor registratie op de site. Gebruikers die niet de informatie willen verstrekken die vereist is voor het gebruik van het registratieformulier, kunnen zich niet rechtstreeks vanaf de site registreren.

4.2.1.4. Gegevens verzameld tijdens het gebruik van het nieuwsbriefformulier

Als onderdeel van het gebruik van het nieuwsbriefformulier moet de uitgever mogelijk uw e-mailadres verzamelen en verwerken.

4.2.2. Doeleinden van het verzamelen van persoonlijke gegevens

De gegevens die tijdens het browsen worden verzameld, worden geautomatiseerd verwerkt met als doel:

 • Controleer de identiteit van mensen;
 • De beveiliging van diensten verzekeren en verbeteren;
 • Ontwikkelen, exploiteren, verbeteren, aanbieden en beheren van de site;
 • Contextualiseren en de gebruikerservaring verbeteren;
 • Stuur informatie en neem contact op met mensen, ook per e-mail;
 • Gerichte advertentie-inhoud;
 • Vermijd ongeoorloofde of illegale activiteiten;
 • Handhaving van de voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de site.

De gegevens die worden verzameld bij het gebruik van het contactformulier of het e-mailadres voor contact, worden geautomatiseerd verwerkt met het oog op:

 • Controleer de identiteit van mensen;
 • De beveiliging van diensten verzekeren en verbeteren;
 • Contextualiseren en de gebruikerservaring verbeteren;
 • Stuur informatie en neem contact op met mensen, ook per e-mail;
 • Gerichte advertentie-inhoud;
 • Vermijd ongeoorloofde of illegale activiteiten.

De gegevens die tijdens de registratie worden verzameld, worden geautomatiseerd verwerkt met het oog op:

 • Zijn contractuele verplichtingen nakomen;
 • Controleer de identiteit van mensen;
 • De beveiliging van diensten verzekeren en verbeteren;
 • Ontwikkelen, exploiteren, verbeteren, aanbieden en beheren van de site;
 • Contextualiseren en de gebruikerservaring verbeteren;
 • Stuur informatie en neem contact op met mensen, ook per e-mail;
 • Vermijd ongeoorloofde of illegale activiteiten;
 • Handhaving van de voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de site.

De gegevens die worden verzameld bij het gebruik van het nieuwsbriefformulier, worden geautomatiseerd verwerkt met het oog op:

 • nieuwsbrieven naar de gebruiker sturen.
4.2.3. Wettelijke basis voor verwerking

De gegevens die tijdens de navigatie worden verzameld, hebben als rechtsgrond het legitieme belang van de uitgever, namelijk om een gedragsanalyse op de site uit te voeren en om een verbeterde beveiliging en werking van de site te verkrijgen. Sommige van deze gegevens, zoals gegevens die het resultaat zijn van de implementatie van bepaalde cookies, kunnen de toestemming van individuen hebben als wettelijke basis. 

De gegevens die worden verzameld bij het gebruik van het contactformulier of het gebruik van het contact-e-mailadres zijn wettelijk gebaseerd op de toestemming van de betrokken personen.

De gegevens die tijdens de registratie worden verzameld, hebben een contractuele relatie als wettelijke basis.

De gegevens die worden verzameld bij het gebruik van het nieuwsbriefformulier, zijn wettelijk gebaseerd op de toestemming van de betrokkenen.

4.2.4. Ontvangers van de gegevens

De verzamelde gegevens kunnen alleen worden ingezien door leden van het management van de uitgever, door het personeel dat verantwoordelijk is voor het voorbereiden van uw bestelling en door het personeel dat verantwoordelijk is voor het beheer van de site, en worden nooit vrijelijk zichtbaar gemaakt door een persoon. fysica van derden.

4.2.5. Bewaartermijn persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens die tijdens het browsen worden verzameld, worden bewaard gedurende een redelijke periode die nodig is voor een goed beheer van de Site en gedurende maximaal 12 maanden, of totdat de toestemming van de betrokken personen wordt ingetrokken. 

De persoonlijke gegevens die worden verzameld bij het gebruik van het contactformulier of bij het verzenden naar het contact-e-mailadres, worden bewaard gedurende een redelijke periode die nodig is voor een goed beheer van het verzoek van de Gebruiker, en voor een maximum van 12 maanden.

De gegevens die tijdens de registratie worden verzameld, worden bewaard voor de duur van de contractuele relatie tussen de uitgever en de gebruiker.

De gegevens die tijdens het gebruik van het nieuwsbriefformulier worden verzameld, worden bewaard totdat de toestemming van de betrokken personen wordt ingetrokken. 

Aan het einde van elk van deze termijnen archiveert de Uitgever deze gegevens en bewaart ze gedurende de periode waarin zijn aansprakelijkheid in twijfel kan worden getrokken. 

Na deze bewaartermijn verbindt de Publisher zich ertoe om de gegevens van de betrokken personen definitief te verwijderen.

4.2.6. Beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens worden opgeslagen in veilige omstandigheden, met gebruikmaking van de huidige technische middelen, in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de geldende nationale wetgeving.

4.2.7. Minimalisatie van persoonlijke gegevens

De uitgever kan ook alle gegevens verzamelen en verwerken die vrijwillig door een gebruiker zijn verstrekt, met name via het vrije veld van het contactformulier. 

De Publisher begeleidt Gebruikers zoveel mogelijk bij het verstrekken van onnodige of overbodige persoonsgegevens.

De uitgever stemt ermee in om alleen de gegevens te bewaren en te verwerken die strikt noodzakelijk zijn voor zijn activiteiten, en zal alle onnodige gegevens die hij heeft ontvangen zo snel mogelijk verwijderen.

4.3. Respect voor rechten

U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, die u kunt uitoefenen door ons te schrijven op ons postadres AUXIME, Vins du monde et Outre, 9 quai Jean Moulin, 69001 Lyon of door een e-mail te sturen naar het volgende adres: Contact@vinsdumondeetdailleurs.fr.

4.3.1. Recht op informatie, toegang en mededeling van gegevens

U heeft de mogelijkheid om toegang te krijgen tot de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben.

Vanwege de verplichting tot beveiliging en vertrouwelijkheid bij de verwerking van persoonsgegevens die op de uitgever rust, wordt uw verzoek alleen verwerkt als u uw identiteit aantoont, in het bijzonder door een scan van uw geldig identiteitsbewijs (in geval van een e-mailverzoek) of een ondertekende fotokopie van uw geldige identiteitsbewijs (in geval van een schriftelijk verzoek), beide vergezeld van de woorden "Ik verklaar op erewoord dat de kopie van dit identiteitsbewijs overeenkomt met het origineel. Gedaan te… op… ”gevolgd door uw handtekening.

Om u bij uw proces te helpen, vindt u hier een mailmodel ontwikkeld door de CNIL.

4.3.2. Recht op rectificatie, verwijdering en recht om te worden vergeten

U hebt de mogelijkheid om te verzoeken om rectificatie, actualisering, blokkering of zelfs verwijdering van uw persoonlijke gegevens, die mogelijk onjuist, foutief, onvolledig of verouderd blijken te zijn.

U kunt ook algemene en specifieke richtlijnen opstellen met betrekking tot het lot van persoonsgegevens na uw overlijden. Indien van toepassing kunnen de erfgenamen van een overleden persoon eisen dat het overlijden van hun familielid in aanmerking wordt genomen en / of de nodige updates doorvoeren.

Om u bij uw proces te helpen, vindt u hier een mailmodel ontwikkeld door de CNIL.

4.3.3. Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking

U heeft de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Om dit te doen, moet u een e-mail sturen naar het volgende adres: Contact@vinsdumondeetdailleurs.fr. In deze e-mail moet u de gegevens specificeren die u wilt laten verwijderen, evenals de redenen die dit verzoek rechtvaardigen, behalve in het geval van commerciële prospectie.

4.3.4. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die je ons hebt verstrekt te ontvangen in een overdraagbaar, open en leesbaar formaat.

4.3.5. Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens door de uitgever wordt beperkt. Uw gegevens kunnen dus alleen worden bewaard en niet langer worden gebruikt door de uitgever.

4.3.6. Intrekking van toestemming

Uw toestemming is essentieel voor de verwerking van uw gegevens door de uitgever. U kunt deze echter op elk moment intrekken. Deze intrekking zal leiden tot het verwijderen van uw persoonlijke gegevens. 

De diensten die de verwerking van uw gegevens door de uitgever vereisen, zijn echter niet langer toegankelijk.

4.3.7. Reactieduur

De uitgever verbindt zich ertoe om op uw verzoek om toegang, rectificatie of oppositie of elk ander aanvullend verzoek om informatie te reageren binnen een redelijke termijn die niet langer mag zijn dan 1 maand na ontvangst van uw verzoek.

4.3.8. Klacht bij de bevoegde autoriteit

Als u van mening bent dat de uitgever zijn verplichtingen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens niet nakomt, kunt u een klacht of verzoek indienen bij de bevoegde autoriteit. In Frankrijk is de bevoegde autoriteit de CNIL waarnaar u een verzoek kunt sturen hier.

4.4. Overdracht van verzamelde gegevens 

4.4.1. Overdragen aan partners

De uitgever informeert u dat we geautoriseerde serviceproviders gebruiken om het verzamelen en verwerken van de gegevens die u ons hebt verstrekt, te vergemakkelijken. Deze serviceproviders kunnen zich buiten de Europese Unie bevinden en communiceren de gegevens die op de site zijn verzameld.

De uitgever heeft eerder gezorgd voor de implementatie door zijn leveranciers van adequate garanties en naleving van strikte voorwaarden van vertrouwelijkheid, gebruik en gegevensbescherming, bijvoorbeeld via het EU-US Privacy Shield.

De gebruiker stemt ermee in dat de verzamelde gegevens door de uitgever naar zijn partners worden verzonden en door deze partners worden verwerkt als onderdeel van services van derden, namelijk:

 

Partner Kwaliteit Land van bestemming Behandeling uitgevoerd Garanties
Google-analyse Onderaannemer en Medecontractant VS (privacyschild) Ontwikkeling van commerciële statistieken om rapporten over de interacties van internetgebruikers te genereren. https://policies.google.com/privacy
Facebook Analytics Onderaannemer en Medecontractant VS (privacyschild) Ontwikkeling van commerciële statistieken om rapporten over de interacties van internetgebruikers te genereren. https://www.facebook.com/policy.php
Facebook-advertentiebeheerder Onderaannemer en Medecontractant VS (privacyschild) Het uitvoeren van operaties met betrekking tot prospectie. https://www.facebook.com/policy.php
Facebook Mede-aannemer VS (privacyschild) Beheer van de mening van mensen over producten, diensten of inhoud. https://www.facebook.com/policy.php

 

4.4.2. Overdracht op vordering of gerechtelijk bevel

De gebruiker stemt er ook mee in dat de uitgever de verzamelde gegevens aan een persoon meedeelt, op verzoek van een overheidsinstantie of bij rechterlijke beslissing.

4.4.3. Overdracht als onderdeel van een fusie of overname

Als de uitgever betrokken is bij een fusie, verkoop van activa, financieringsoperatie, liquidatie of faillissement of bij een overname van alle of een deel van zijn activiteit door een ander bedrijf, gaat de gebruiker ermee akkoord dat de gegevens verzameld worden door de uitgever naar dit bedrijf verzonden en dat dit bedrijf de verwerking van persoonsgegevens waarnaar in dit privacybeleid wordt verwezen, uitvoert in plaats van de uitgever.

ARTIKEL 5. BELEID MET BETREKKING TOT TRACERS / COOKIES

Wanneer u zich voor het eerst aanmeldt op de site van de uitgever, wordt u door een banner onder aan uw scherm gewaarschuwd dat informatie met betrekking tot uw browsen kan worden opgeslagen in bestanden die "cookies" worden genoemd. Ons cookiebeleid stelt u in staat de bepalingen die we implementeren op het gebied van navigatie op onze site beter te begrijpen. Het informeert u in het bijzonder over alle cookies die op onze site aanwezig zijn, hun doel, en geeft u de procedure die u moet volgen om ze te configureren.

5.1. Gebruik van trackers / cookies

De uitgever van deze site kan een cookie en andere tracker op de harde schijf van uw terminal (computer, tablet, mobiel, enz.) Installeren om u een vlotte en optimale navigatie op onze website te garanderen.

"Cookies" (of verbindingsgetuigen) zijn kleine tekstbestanden van beperkte grootte waarmee wij uw computer, tablet of mobiele telefoon kunnen herkennen om de diensten die wij u aanbieden te personaliseren.

Om u beter te informeren over de informatie die cookies identificeren, vindt u hieronder een tabel met de verschillende soorten cookies die kunnen worden gebruikt op de site van de uitgever, hun naam, hun doel en hun bewaartermijn.

5.2. Doeleinden van tracers

Met behulp van de informatie in de gebruikte tracers en cookies kan de redacteur de frequenties en het gebruik van de site analyseren en, indien nodig, de navigatie vergemakkelijken en verbeteren, prospectieactiviteiten uitvoeren en commerciële statistieken ontwikkelen. of gerichte advertenties weergeven.

5.3. Tracers gebruikt

 

Partner Doel van de verwerking Partner voorwaarden
Shopify Toegang tot beveiligde gebieden, beheer van browsegeschiedenis https://www.shopify.com/legal/cookies
 

 

5.4. Configuratie van uw voorkeuren voor cookies

Wanneer u zich voor de eerste keer aanmeldt op de website van de uitgever, verschijnt er onder aan uw scherm een banner met kort informatie over het plaatsen van cookies en soortgelijke technologieën. Met deze banner kunt u een keuze maken welke cookies u accepteert of weigert te plaatsen op uw terminal. U wordt geacht uw toestemming te hebben gegeven voor het plaatsen van cookies door op het pictogram "Ik ga akkoord" te klikken, globaal of individueel. Omgekeerd wordt u geacht het plaatsen van cookies te hebben geweigerd door op het pictogram "Ik weiger" te klikken. Nogmaals, deze keuze kan betrekking hebben op alle cookies, of slechts op enkele ervan. Bij gebreke van een keuze wordt u geacht het plaatsen van cookies te hebben geweigerd. Uw beslissing wordt 6 maanden bewaard en kan op elk moment worden gewijzigd.

5.4.1 Cookies vrijgesteld van toestemming

In overeenstemming met de aanbevelingen van de National Commission for Computing and Liberties (CNIL), zijn sommige cookies vrijgesteld van de voorafgaande verzameling van uw toestemming voor zover ze strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website of het enige doel hebben om mogelijk te maken of te vergemakkelijken. communicatie via elektronische middelen. Deze omvatten sessie-ID, authenticatie, sessiecookies voor taakverdeling en cookies voor het aanpassen van uw interface. Deze cookies zijn volledig onderworpen aan dit beleid voor zover ze worden uitgegeven en beheerd door de uitgever.

5.4.2 Cookies waarvoor uw voorafgaande toestemming vereist is

Deze vereiste betreft cookies die zijn uitgegeven door derde partijen en die als "permanent" worden gekwalificeerd, voor zover ze op uw terminal blijven tot ze worden verwijderd of tot hun vervaldatum.

Aangezien dergelijke cookies worden uitgegeven door derden, zijn hun gebruik en opslag onderhevig aan hun eigen privacybeleid. Deze cookiefamilie omvat cookies voor het meten van het publiek, advertentiecookies en cookies voor het delen van sociale netwerken (zoals Facebook, Twitter, YouTube en Instagram).

Cookies voor publieksmeting stellen statistieken vast met betrekking tot de frequentie en het gebruik van verschillende elementen van de site (zoals de inhoud / pagina's die u hebt bezocht). Deze gegevens helpen om de ergonomie van de uitgeverssite te verbeteren.

5.5. Maximale houdbaarheid van tracers

De plotters zijn bedoeld om gedurende een periode van maximaal 12 maanden op het computerstation van de gebruiker te worden bewaard. Deze gegevens worden in veilige omstandigheden bewaard, met gebruikmaking van de huidige technische middelen, in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de geldende nationale wetgeving.

5.6. Verzet tegen het gebruik van tracers

5.6.1. Faculteit van verzet tegen het gebruik van tracers

U kunt het plaatsen van cookies op elk moment accepteren of weigeren.

De gebruiker kan het gebruik van tracers verwijderen of deactiveren wanneer hij maar wil door de instellingen van zijn browser te wijzigen. Het is mogelijk om de Site te raadplegen zonder tracers. Sommige extra functies van de site werken echter mogelijk niet als de gebruiker het gebruik van plotters heeft uitgeschakeld, zoals het automatisch aanvullen van formulieren of navigatie-indicatoren.

5.6.2. Instellingen

Voor meer informatie over de tools voor het beheren van cookies kunt u terecht hier de speciale pagina op de CNIL-website.

5.6.2.1. Browser instellingen

Elke internetbrowser biedt zijn eigen instellingen voor cookiebeheer. De gebruiker kan zijn browsersoftware zo configureren dat cookies worden geweigerd, hetzij systematisch, hetzij volgens hun uitgever. De gebruiker kan zijn browsersoftware ook zo configureren dat hij van tijd tot tijd wordt aangeboden om cookies te accepteren of te weigeren, voordat een cookie waarschijnlijk op zijn terminal wordt opgeslagen.

Voor het beheer van cookies en gebruikerskeuzes is de configuratie van elke browser anders. Het wordt beschreven in het helpmenu van de browser, zodat u weet hoe u uw voorkeuren op het gebied van cookies kunt wijzigen:

5.6.2.2. Instellingen met behulp van aanvullende modules

De gebruiker kan ook cookies op zijn werkstation verwijderen of zich ertegen verzetten door een extensie in zijn browser te installeren, zoals Ghostery, om te downloaden hier

ARTIKEL 6. INTELLECTUELE EIGENDOM 

6.1. Juridische bescherming van site-inhoud

De inhoud van de site kan worden beschermd door het auteursrecht en de databankwetgeving. Elke weergave, reproductie, vertaling, aanpassing of transformatie, geheel of gedeeltelijk, illegaal uitgevoerd en zonder de toestemming van de uitgever of zijn opvolgers of rechtverkrijgenden vormt een schending van de boeken I en III van de wet op intellectuele eigendom en is aansprakelijk voor aanleiding geven tot een gerechtelijke procedure wegens inbreuk

6.2. Contractuele bescherming van site-inhoud

De gebruiker verbindt zich er contractueel tegenover de uitgever toe om op geen enkele manier de inhoud van de site te gebruiken, te reproduceren of weer te geven, ongeacht of deze wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten, voor een ander doel dan het lezen door een robot of browser. Dit verbod is niet van toepassing op indexeringsrobots die als enig doel hebben om de inhoud van de site te scannen voor indexeringsdoeleinden.

ARTIKEL 7. SLOTBEPALINGEN

7.1. Wijzigingen 

Dit privacybeleid kan op elk moment door de uitgever worden gewijzigd. De voorwaarden die van toepassing zijn op de gebruiker zijn de voorwaarden die van kracht zijn bij het inloggen op de site. Elke substantiële wijziging van dit vertrouwelijkheidsbeleid zal het onderwerp zijn van informatie wanneer de gebruiker zich voor de eerste keer aanmeldt na de inwerkingtreding ervan. Dit nieuwe privacybeleid moet dan opnieuw worden geaccepteerd.

7.2. Geheel

De nietigheid van een van de clausules van dit contract betekent niet de nietigheid van de andere clausules van het contract of van het contract in zijn geheel, die hun volledige werking en draagwijdte behouden. Partijen dienen in dat geval de vervallen bepaling zoveel mogelijk te vervangen door een geldige bepaling die overeenstemt met de geest en het doel ervan.

7.3. Geen verklaring van afstand

De afwezigheid van uitoefening door de uitgever van de rechten die hem door deze geschenken worden toegekend, kan in geen geval worden geïnterpreteerd als een afstand van de uitoefening van deze rechten.

7.4. Talen

Deze voorwaarden worden in het Frans aangeboden.

7.5. Oneerlijke voorwaarden

De bepalingen van deze voorwaarden zijn van toepassing onder voorbehoud van naleving van de dwingende bepalingen van de consumentenwet inzake oneerlijke bedingen in overeenkomsten tussen een professional en een consument.

ARTIKEL 8. GESCHILLEN

8.1. Toepasselijk recht

Dit privacybeleid is onderworpen aan de toepassing van de Franse wet en Europese regelgeving, in het bijzonder de Europese verordening gegevensbescherming.

8.2. Geschillen

Krachtens de ordonnantie nr. 2015-1033 van 20 augustus 2015 zijn alle geschillen die zouden kunnen ontstaan in het kader van de uitvoering van deze algemene voorwaarden en waarvoor de oplossing niet op voorhand in der minne tussen partijen kon worden gevonden moet worden ingediend Medicys.

8.3. Arbitrage

Elk geschil met betrekking tot dit contract of in verband daarmee zal worden beslecht door middel van arbitrage in overeenstemming met de voorschriften Snelle arbiter van het Digital Institute of Arbitration and Mediation.