privacybeleid

 

Laatst bijgewerkt op 14/01/2023.

PREAMBULE

Dit privacybeleid informeert u over hoe Wijnen van over de hele wereld en elders SAS gebruikt en beschermt de informatie die u naar ons verzendt wanneer u deze site gebruikt die toegankelijk is via de volgende URL: vinsdumondeetdailleurs.fr (hierna de "Site").

Houd er rekening mee dat dit privacybeleid te allen tijde kan worden gewijzigd of aangevuld door Wijnen van over de hele wereld SAS, in het bijzonder om te voldoen aan eventuele wettelijke of technologische ontwikkelingen. In dat geval zal de datum van de update duidelijk bovenaan dit beleid worden vermeld. Deze wijzigingen zijn bindend voor de gebruiker zodra deze op de hoogte is gebracht van het plaatsen van het bijgewerkte privacybeleid en deze heeft aanvaard.

ARTIKEL 1. PARTIJEN

Dit privacybeleid is van toepassing tussen de uitgever van de Site, hierna "de bewerker», en elke persoon die verbinding maakt met de Site, hierna "de gebruiker ».

ARTIKEL 2. DEFINITIES

« Inhoud van de site » : elementen van welke aard dan ook gepubliceerd op de Site, al dan niet beschermd door intellectuele eigendomsrechten, zoals teksten, afbeeldingen, ontwerpen, presentaties, video's, diagrammen, structuren, databanken of software.

« Editor » : Wijnen van over de hele wereld en eldersSAS genomen in zijn hoedanigheid van uitgever van de Site.

« Gebruiker" : iedereen die verbinding maakt met de Site.

« Site » : website toegankelijk via URL vinsdumondeetdailleurs.fr, evenals gerelateerde subsites, mirror-sites, portals en URL-variaties.

ARTIKEL 3. KAMP D'APPLICATIE

Dit privacybeleid is van toepassing op alle Gebruikers. Als u op "Ik ga akkoord" klikt bij het registreren op de Site, betekent dit dat u deze volledig en volledig accepteert. Evenzo bevestigt het klikken op "Ik accepteer" in de informatiebanner met betrekking tot cookies die op de Site wordt weergegeven, uw acceptatie, terwijl u de cookies kunt aanpassen die al dan niet op u worden toegepast. U erkent door hetzelfde feit dat u ze volledig hebt gelezen en zonder enige beperking aanvaardt.

De Gebruiker erkent de bewijskracht van de automatische opnamesystemen van de Uitgever en doet, behoudens tegenbewijs, afstand van het recht om ze te betwisten in geval van een geschil.

Aanvaarding van dit privacybeleid veronderstelt van de kant van Gebruikers dat ze hiervoor de nodige rechtsbevoegdheid hebben of dat ze minstens 18 jaar oud zijn, of bij gebreke daarvan, dat ze de toestemming hebben van een tutor of curator als ze onbekwaam zijn, hun wettelijke vertegenwoordiger als ze jonger zijn dan 18 jaar, of dat ze een volmacht hebben als ze handelen namens een rechtspersoon.

ARTIKEL 4. PERSOONSGEGEVENS

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aangenomen door het Europees Parlement op 14 april 2016 en de geldende nationale wetgeving, verstrekt de Uitgever u de volgende informatie:

4.1. Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke

De persoon die verantwoordelijk is voor het verzamelen en verwerken van gegevens op de Site is Wijnen van over de hele wereld en elders SAS, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 23 chemin des combes, 69370 Saint Didier au Mont d'or Siret 94797092700010

4.2. Gegevensverzameling door de Uitgever

4.2.1. Verzamelde data
4.2.1.1 Gegevens verzameld tijdens het browsen op de Site

Wanneer u op de site surft, stemt u ermee in dat de uitgever informatie verzamelt met betrekking tot: de inhoud die u bekijkt en waarop u klikt; Demografische data; het gebruikte apparaat en de bijbehorende softwareomgeving; uw locatie; uw verbindingsgegevens (dienstregelingen, IP-adres, enz.).

4.2.1.2. Gegevens die worden verzameld bij het gebruik van het contactformulier of het e-mailadres voor contact

Het gebruik van het contactformulier of het contact-e-mailadres door de Gebruiker houdt in dat de Uitgever de volgende persoonsgegevens verzamelt: naam, voornaam, e-mailadres*, telefoonnummer.

De persoonsgegevens gevolgd door een asterisk zijn verplicht voor het gebruik van het contactformulier. Gebruikers die niet de informatie willen verstrekken die nodig is om het contactformulier te gebruiken, kunnen niet rechtstreeks vanaf de site een bericht naar de uitgever sturen.

4.2.1.3. Gegevens verzameld bij registratie op de Site

Het gebruik van het registratieformulier door de Gebruiker veronderstelt dat de Uitgever de volgende persoonsgegevens verzamelt: naam*, voornaam*, postadres*, e-mailadres*, geboortedatum, telefoonnummer.

De persoonlijke gegevens gevolgd door een asterisk zijn verplicht voor registratie op de Site. Gebruikers die niet de informatie willen verstrekken die nodig is om het registratieformulier te gebruiken, kunnen zich niet rechtstreeks vanaf de site registreren.

4.2.1.4. Gegevens verzameld bij gebruik van het nieuwsbriefformulier

Als onderdeel van het gebruik van het nieuwsbriefformulier kan de uitgever het volgende verzamelen en verwerken: uw e-mailadres.

4.2.2. Doeleinden van het verzamelen van persoonsgegevens

De tijdens het browsen verzamelde gegevens worden geautomatiseerd verwerkt met als doel:

 • de identiteit van personen verifiëren;
 • Zorgen voor en verbeteren van de beveiliging van de Diensten;
 • De Site ontwikkelen, exploiteren, verbeteren, aanbieden en beheren;
 • Contextualiseren en verbeteren van de gebruikerservaring;
 • Adresgegevens en contactpersonen, waaronder per e-mail;
 • Target advertentie-inhoud;
 • Vermijd elke ongeoorloofde of illegale activiteit;
 • Handhaaf de voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Site.

De gegevens die bij het gebruik van het contactformulier of het contact-e-mailadres worden verzameld, worden geautomatiseerd verwerkt met als doel:

 • de identiteit van personen verifiëren;
 • Zorgen voor en verbeteren van de beveiliging van de Diensten;
 • Contextualiseren en verbeteren van de gebruikerservaring;
 • Adresgegevens en contactpersonen, waaronder per e-mail;
 • Target advertentie-inhoud;
 • Vermijd elke ongeoorloofde of illegale activiteit.

De tijdens de registratie verzamelde gegevens worden geautomatiseerd verwerkt met als doel:

 • Zijn contractuele verplichtingen nakomen;
 • de identiteit van personen verifiëren;
 • Zorgen voor en verbeteren van de beveiliging van de Diensten;
 • De Site ontwikkelen, exploiteren, verbeteren, aanbieden en beheren;
 • Contextualiseren en verbeteren van de gebruikerservaring;
 • Adresgegevens en contactpersonen, waaronder per e-mail;
 • Vermijd elke ongeoorloofde of illegale activiteit;
 • Handhaaf de voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Site.

De gegevens die bij het gebruik van het nieuwsbriefformulier worden verzameld, worden geautomatiseerd verwerkt met als doel:

 • nieuwsbrieven sturen naar de Gebruiker.
4.2.3. Wettelijke grondslagen voor verwerking

De wettelijke basis voor de tijdens de navigatie verzamelde gegevens is het legitieme belang van de Uitgever, namelijk het uitvoeren van een analyse van het gedrag op de Site en het verkrijgen van een betere beveiliging en werking van de Site. Sommige van deze gegevens, zoals die welke voortkomen uit de installatie van bepaalde cookies, kunnen de toestemming van individuen als rechtsgrondslag hebben.

De gegevens die worden verzameld bij het gebruik van het contactformulier of het gebruik van het e-mailadres voor contact hebben de wettelijke basis van de toestemming van de betrokken personen.

De tijdens de registratie verzamelde gegevens hebben een contractuele relatie als rechtsgrondslag.

De gegevens die worden verzameld bij het gebruik van het nieuwsbriefformulier hebben de wettelijke basis van de toestemming van de betrokken personen.

4.2.4. Ontvangers van gegevens

De verzamelde gegevens kunnen alleen worden bekeken door de leden van het management van de Uitgever, door het personeel dat belast is met het voorbereiden van uw bestelling en door het personeel dat belast is met het beheer van de Site, en worden nooit vrijelijk zichtbaar gemaakt door een persoon. fysica.

4.2.5. Duur van het bewaren van persoonsgegevens

De persoonlijke gegevens die tijdens het navigeren worden verzameld, worden bewaard gedurende een redelijke periode die nodig is voor het goede beheer van de Site en maximaal 12 maanden, of tot de intrekking van de toestemming van de betrokken personen.

De persoonlijke gegevens die worden verzameld bij het gebruik van het contactformulier of bij het verzenden naar het contact-e-mailadres worden bewaard gedurende een redelijke periode die nodig is voor het goede beheer van het verzoek van de gebruiker, en maximaal 12 maanden.

De tijdens de registratie verzamelde gegevens worden bewaard voor de duur van de contractuele relatie tussen de Uitgever en de Gebruiker.

De gegevens die bij het gebruik van het nieuwsbriefformulier worden verzameld, worden bewaard totdat de toestemming van de betrokken personen wordt ingetrokken.

Na afloop van elk van deze termijnen zal de Uitgever deze gegevens archiveren en bewaren gedurende de periode waarin zijn aansprakelijkheid in twijfel kan worden getrokken.

Na deze bewaartermijn verbindt de Uitgever zich ertoe de gegevens van de betrokken personen definitief te wissen.

4.2.6. Beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens worden in veilige omstandigheden opgeslagen, met behulp van de huidige technische middelen, in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de geldende nationale wetgeving.

4.2.7. Minimalisering van persoonsgegevens

De uitgever kan ook alle gegevens verzamelen en verwerken die vrijwillig door een gebruiker worden verstrekt, met name via het vrije veld van het contactformulier.

De Uitgever begeleidt Gebruikers zoveel mogelijk bij het verstrekken van onnodige of overbodige persoonsgegevens.

De Uitgever verbindt zich ertoe enkel de gegevens te bewaren en te verwerken die strikt noodzakelijk zijn voor zijn activiteiten, en zal alle ontvangen niet-bruikbare gegevens zo snel mogelijk verwijderen.

4.3. Respect voor rechten

U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, die u kunt uitoefenen door ons te schrijven op ons postadres AUXIME, Vins du monde et d'ailleurs, 9 quai Jean Moulin, 69001 Lyon of door een e-mail te sturen naar het volgende adres: Contact@vinsdumondeetdailleurs.fr.

4.3.1. Recht op informatie, toegang en mededeling van gegevens

U heeft de mogelijkheid om toegang te krijgen tot de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

Vanwege de verplichting tot veiligheid en vertrouwelijkheid bij de verwerking van persoonsgegevens die op de Uitgever rust, wordt uw verzoek alleen in behandeling genomen als u een bewijs van uw identiteit overlegt, met name door een scan van uw geldig identiteitsbewijs te maken (indien aangevraagd per e-mail). of een ondertekende fotokopie van uw geldig identiteitsbewijs (indien schriftelijk aangevraagd), beide vergezeld van de woorden "Ik zweer dat de kopie van dit identiteitsbewijs overeenkomt met het origineel. Gedaan om…op…”, gevolgd door uw handtekening.

Om u te helpen bij uw aanpak, vindt u hier een briefsjabloon ontwikkeld door de Cnil.

4.3.2. Recht op rectificatie, verwijdering en recht om vergeten te worden

U hebt de mogelijkheid om rectificatie, actualisering, blokkering of zelfs verwijdering van uw persoonlijke gegevens te vragen die onnauwkeurig, foutief, onvolledig of verouderd kunnen blijken te zijn.

U kunt ook algemene en specifieke richtlijnen definiëren met betrekking tot het lot van persoonsgegevens na uw overlijden. Indien nodig kunnen de erfgenamen van een overledene eisen dat er rekening wordt gehouden met het overlijden van hun dierbare en/of dat de nodige actualiseringen plaatsvinden.

Om u te helpen bij uw aanpak, vindt u hier een briefsjabloon ontwikkeld door de Cnil.

4.3.3. Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking

U heeft de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Om dit te doen, moet u een e-mail sturen naar het volgende adres: Contact@vinsdumondeetdailleurs.fr. In deze e-mail moet u aangeven welke gegevens u verwijderd wilt zien, evenals de redenen die dit verzoek rechtvaardigen, behalve in het geval van commerciële prospectie.

4.3.4. Recht op dataportabiliteit

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die je ons hebt verstrekt te ontvangen in een overdraagbaar, open en leesbaar formaat.

4.3.5. Recht op beperking van verwerking

U heeft het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens door de Uitgever wordt beperkt. Uw gegevens kunnen dus alleen worden bewaard en niet langer worden gebruikt door de Uitgever.

4.3.6. Intrekking van toestemming

Uw toestemming is essentieel voor de verwerking van uw gegevens door de Uitgever. U kunt het echter op elk moment intrekken. Deze intrekking zal leiden tot de verwijdering van persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

De diensten die de verwerking van uw gegevens door de Uitgever vereisen, zullen niet langer toegankelijk zijn.

4.3.7. Antwoordduur

De Uitgever verbindt zich ertoe om binnen een redelijke termijn, die niet langer mag zijn dan 1 maand na ontvangst van uw verzoek, te reageren op uw verzoek om toegang, rectificatie of bezwaar of elk ander aanvullend verzoek om informatie.

4.3.8. Klacht indienen bij het bevoegd gezag

Indien u van mening bent dat de Uitgever zijn verplichtingen met betrekking tot uw persoonsgegevens niet nakomt, kunt u een klacht of verzoek richten aan de bevoegde autoriteit. In Frankrijk is de bevoegde autoriteit de Cnil waar u een aanvraag kunt indienen hier.

4.4. Overdracht van verzamelde gegevens

4.4.1. Overdracht aan partners

De Uitgever informeert u dat wij gebruik maken van geautoriseerde dienstverleners om het verzamelen en verwerken van de gegevens die u ons hebt meegedeeld te vergemakkelijken. Deze dienstverleners kunnen zich buiten de Europese Unie bevinden en communiceren de op de Site verzamelde gegevens.

De Uitgever heeft eerder gezorgd voor de implementatie door zijn dienstverleners van voldoende garanties en naleving van strikte voorwaarden op het gebied van vertrouwelijkheid, gebruik en gegevensbescherming, bijvoorbeeld via het EU-US Privacy Shield.

De Gebruiker stemt ermee in dat de verzamelde gegevens door de Uitgever aan zijn partners worden doorgegeven en door deze partners worden verwerkt als onderdeel van diensten van derden, namelijk:

 

Partner Kwaliteit Land van bestemming Behandeling uitgevoerd Garanties
Google Analytics Onderaannemer en Medecontractant VS (privacyschild) Ontwikkeling van commerciële statistieken om rapporten te genereren over de interacties van internetgebruikers. https://policies.google.com/privacy
Facebook-analyse Onderaannemer en Medecontractant VS (privacyschild) Ontwikkeling van commerciële statistieken om rapporten te genereren over de interacties van internetgebruikers. https://www.facebook.com/policy.php
Beheerder van Facebook-advertenties Onderaannemer en Medecontractant VS (privacyschild) Het uitvoeren van werkzaamheden met betrekking tot prospectie. https://www.facebook.com/policy.php
Facebook Medecontractant VS (privacyschild) Beheer van de mening van mensen over producten, diensten of inhoud. https://www.facebook.com/policy.php

 

4.4.2. Overdracht op vordering of rechterlijke beslissing

De Gebruiker stemt er ook mee in dat de Uitgever de verzamelde gegevens aan een persoon meedeelt, op verzoek van een overheidsinstantie of bij rechterlijke beslissing.

4.4.3. Overdracht als onderdeel van een fusie of overname

Als de Uitgever betrokken is bij een fusie, een verkoop van activa, een financieringstransactie, een liquidatie of faillissement of bij een overname van het geheel of een deel van zijn activiteiten door een andere onderneming, stemt de Gebruiker ermee in dat de verzamelde gegevens door de Uitgever worden doorgegeven aan dit bedrijf en dat dit bedrijf de in dit privacybeleid bedoelde verwerking van persoonsgegevens uitvoert in plaats van de Uitgever.

ARTIKEL 5. TRACKER/COOKIEBELEID

Wanneer u voor het eerst verbinding maakt met de site van de uitgever, wordt u gewaarschuwd door een banner onderaan uw scherm dat informatie met betrekking tot uw browsen kan worden opgeslagen in bestanden die "cookies" worden genoemd. Ons beleid inzake het gebruik van cookies stelt u in staat om de bepalingen die wij toepassen op het gebied van navigatie op onze Site beter te begrijpen. Het informeert u met name over alle cookies die op onze site aanwezig zijn, hun doel, en geeft u de procedure die u moet volgen om ze te configureren.

5.1. Gebruik van trackers/cookies

De uitgever van deze site kan overgaan tot de implementatie van een cookie en andere tracer op de harde schijf van uw terminal (computer, tablet, mobiel, enz.) om u een vlotte en optimale navigatie op onze website te garanderen.

“Cookies” (of verbindingscookies) zijn kleine tekstbestanden van beperkte omvang waarmee wij uw computer, tablet of mobiele telefoon kunnen herkennen met als doel de diensten die wij u aanbieden te personaliseren.

Om u beter te informeren over de informatie die cookies identificeren, vindt u hieronder een tabel met de verschillende soorten cookies die waarschijnlijk op de site van de uitgever zullen worden gebruikt, hun naam, hun doel en hun bewaartermijn.

5.2. Doeleinden van plotters

Met behulp van de informatie in de gebruikte tracers en cookies kan de uitgever de frequentie en het gebruik van de site analyseren en, indien nodig, de navigatie vergemakkelijken en verbeteren, prospectieactiviteiten uitvoeren, commerciële statistieken ontwikkelen of gerichte advertenties weergeven. .

5.3. Tracers gebruikt

 

Partner Doel van de verwerking Partnervoorwaarden
Shopify Toegang tot beveiligde gebieden, beheer van browsegeschiedenis https://www.shopify.com/legal/cookies
 

 

5.4. Uw cookievoorkeuren configureren

Wanneer u voor het eerst verbinding maakt met de Publisher's Site, verschijnt onderaan uw scherm een banner met korte informatie over het plaatsen van cookies en soortgelijke technologieën. Met deze banner kunt u kiezen welke cookies u wel of niet op uw terminal wilt plaatsen. U wordt geacht uw toestemming te hebben gegeven voor het plaatsen van cookies door op het pictogram "Ik ga akkoord" te klikken, globaal of individueel. Omgekeerd wordt u geacht het plaatsen van cookies te hebben geweigerd door op het pictogram "Ik weiger" te klikken. Nogmaals, deze keuze kan betrekking hebben op alle cookies, of slechts op enkele ervan. Bij gebrek aan keuze wordt u geacht het plaatsen van cookies te hebben geweigerd. Uw beslissing wordt 6 maanden bewaard en kan op elk moment worden gewijzigd.

5.4.1 Cookies vrijgesteld van toestemming

In overeenstemming met de aanbevelingen van de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (Cnil), zijn bepaalde cookies vrijgesteld van het voorafgaand verzamelen van uw toestemming voor zover ze strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website of het exclusieve doel hebben om of het faciliteren van elektronische communicatie. Deze omvatten sessie-identificatiecookies, authenticatiecookies, sessiecookies voor taakverdeling en cookies voor het aanpassen van uw interface. Deze cookies zijn volledig onderworpen aan dit beleid voor zover ze worden uitgegeven en beheerd door de Uitgever.

5.4.2 Cookies die de voorafgaande verzameling van uw toestemming vereisen

Deze vereiste heeft betrekking op cookies die door derden worden uitgegeven en die als "permanent" worden gekwalificeerd voor zover ze op uw terminal blijven staan totdat ze worden verwijderd of verlopen.

Aangezien dergelijke cookies door derden worden uitgegeven, is hun gebruik en plaatsing onderworpen aan hun eigen privacybeleid. Deze cookiefamilie omvat cookies voor publieksmeting, advertentiecookies en cookies voor het delen van sociale netwerken (zoals Facebook, Twitter, Youtube en Instagram).

Cookies voor publieksmeting stellen statistieken op over de frequentie en het gebruik van verschillende elementen van de Site (zoals de inhoud/pagina's die u hebt bezocht). Deze gegevens dragen bij aan het verbeteren van de ergonomie van de uitgeverssite.

5.5. Maximale houdbaarheid van tracers

De tracers zijn bedoeld om gedurende een periode van maximaal 12 maanden op het computerstation van de gebruiker te worden bewaard. Deze gegevens worden bewaard onder veilige omstandigheden, volgens de huidige technische middelen, in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de geldende nationale wetgeving.

5.6. Verzet tegen het gebruik van tracers

5.6.1. Faculteit van verzet tegen het gebruik van tracers

U kunt het plaatsen van cookies op elk moment accepteren of weigeren.

De gebruiker kan het gebruik van tracers op elk gewenst moment verwijderen of deactiveren door de parameters van zijn browser te wijzigen. Het is mogelijk om de Site te raadplegen zonder tracers. Het is echter mogelijk dat bepaalde extra functies van de Site niet werken als de Gebruiker het gebruik van tracers heeft gedeactiveerd, zoals het automatisch invullen van formulieren of navigatie-indicatoren.

5.6.2. Instellingen

Voor meer informatie over cookie-controletools, kunt u raadplegen hier de speciale pagina op de CNIL-website.

5.6.2.1. Browser instellingen

Elke internetbrowser biedt zijn eigen instellingen voor cookiebeheer. De Gebruiker kan zijn browsersoftware zo configureren dat cookies worden geweigerd, hetzij systematisch, hetzij volgens hun uitgever. De Gebruiker kan zijn browsersoftware ook zo configureren dat zijn acceptatie of weigering van cookies hem van tijd tot tijd wordt aangeboden voordat een cookie op zijn terminal kan worden opgeslagen.

Voor het beheer van cookies en gebruikerskeuzes is de configuratie van elke browser anders. Het wordt beschreven in het helpmenu van de browser, zodat u weet hoe u uw wensen op het gebied van cookies kunt wijzigen:

5.6.2.2. Instellingen met behulp van add-ons

De Gebruiker kan ook de installatie van cookies op zijn computer verwijderen of zich ertegen verzetten door een extensie op zijn browser te installeren, zoals Ghostery, om te downloaden hier

ARTIKEL 6. INTELLECTUELE EIGENDOM

6.1. Wettelijke bescherming van de inhoud van de site

De inhoud van de site wordt waarschijnlijk beschermd door het auteursrecht en het databankenrecht. Elke weergave, reproductie, vertaling, aanpassing of transformatie, geheel of gedeeltelijk, illegaal uitgevoerd en zonder de toestemming van de uitgever of zijn opvolgers of rechtverkrijgenden vormt een schending van Boek I en III van het Wetboek van Intellectuele Eigendom en kan worden aanleiding geven tot een gerechtelijke procedure wegens inbreuk

6.2. Contractuele bescherming van de inhoud van de site

De Gebruiker verbindt zich er contractueel toe jegens de Uitgever om de Inhoud van de Site, ongeacht of deze al dan niet door een intellectueel eigendomsrecht wordt beschermd, op geen enkele wijze te gebruiken, te reproduceren of weer te geven voor een ander doel dan het lezen ervan door een robot of een browser. Dit verbod is niet van toepassing op indexeringsrobots die als enige doel hebben de inhoud van de Site te scannen voor indexeringsdoeleinden.

ARTIKEL 7. BEPALINGEN FINALES

7.1. Wijzigingen

Dit privacybeleid kan te allen tijde door de uitgever worden gewijzigd. De voorwaarden die van toepassing zijn op de Gebruiker zijn die welke van kracht zijn bij het verbinden met de Site. Elke substantiële wijziging van dit privacybeleid zal het onderwerp zijn van informatie tijdens de eerste verbinding van de Gebruiker na de inwerkingtreding ervan. Dit nieuwe privacybeleid zal dan aan een nieuwe acceptatie onderworpen moeten worden.

7.2. Heelheid

De nietigheid van een van de clausules van dit contract brengt niet de nietigheid met zich mee van de andere clausules van het contract of van het contract als geheel, die hun volledige werking en reikwijdte behouden. Partijen dienen in dat geval, voor zover mogelijk, de geannuleerde bepaling te vervangen door een geldige bepaling die beantwoordt aan de geest en het doel van deze aanbiedingen.

7.3. Niet-vrijstelling

Het niet uitoefenen door de Uitgever van de hierin verleende rechten kan op geen enkele manier worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand om deze rechten te doen gelden.

7.4. Talen

Deze voorwaarden worden aangeboden in het Frans.

7.5. Oneerlijke voorwaarden

De bepalingen van deze voorwaarden zijn van toepassing onder voorbehoud van naleving van de dwingende bepalingen van het Consumentenwetboek betreffende oneerlijke bedingen in overeenkomsten gesloten tussen een professional en een consument.

ARTIKEL 8. GESCHILLEN

8.1. Toepasselijk recht

Dit privacybeleid is onderworpen aan de toepassing van het Franse recht en de Europese regelgeving, in het bijzonder de Europese verordening gegevensbescherming.

8.2. Geschillen

Krachtens verordening nr. 2015-1033 van 20 augustus 2015 moeten alle geschillen die kunnen ontstaan in het kader van de uitvoering van deze algemene voorwaarden en waarvan de oplossing niet vooraf in der minne tussen de partijen kon worden gevonden, worden voorgelegd aan Medicijnen.

8.3. Arbitrage

Elk geschil met betrekking tot dit contract of in verband daarmee zal worden beslecht door arbitrage in overeenstemming met de regels Snelle Arbiter van het Digitaal Instituut voor Arbitrage en Mediation.